Regulamin
§1
Postanowienia wstępne
1. Strona internetowa teatrskrzat.pl, dostępna pod adresem internetowym:
www.teatrskrzat.eu , prowadzi sprzedaż usług i produktów za pośrednictwem Internetu.
2. Administratorem i właścicielem strony oraz praw autorskich do treści tam prezentowanych
jest Impresariat Artystyczny „Skrzat”, z siedzibą w Lednicy Górnej 329, 32-020 Wieliczka, NIP:
6861204753, REGON: 384726073, zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
3. Regulamin skierowany jest do Klientów oraz określa rodzaje i warunki świadczenia usług
drogą elektroniczną przez Impresariat Artystyczny „Skrzat”, Sebastiana Oberca, zwanego
dalej Sprzedawcą oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług
, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
§2
Definicje
Użyte w regulaminie definicje należy rozumieć następująco:
1. Strona internetowa – sprzedaż usług i produktów prowadzonych przez Sprzedawcę pod
adresem internetowym www.teatrskrzat.eu
2. Sprzedawca – Sebastian Oberc prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
Impresariat Artystyczny „Skrzat”, pod adresem Lednica Górna 329, 32-020 Wieliczka
3. Klient – każdy pełnoletni podmiot, który korzysta z usług i funkcjonalności Strony
internetowej, a w szczególności dokonujący zakupów za pośrednictwem Strony
Internetowej
4. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i
zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą
5. Produkt – dostępny na Stronie internetowej produkt lub usługa będący przedmiotem
Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą
6. Operator płatności – system płatności PayU
7. Umowa sprzedaży – umowa Sprzedawcy z Klientem na odległość w ramach
zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej
obecności stron
8. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny na Stronie internetowej
umożliwiający zakup Produktu
9. Regulamin – niniejszy regulamin Strony internetowej
§3
Zagadnienia techniczne
1. Aby poprawnie korzystać ze Strony internetowej oraz kupionych Produktów Klient powinien
posiadać komputer PC, przeglądarkę internetową obsługującą CSS i JavaScript, włączoną
obsługę okien wyskakujących (pop-up), system operacyjny Microsoft Windows 7 lub 8 lub
Vista, aktywne konto email, przeglądarkę plików PDF oraz program do kompresji plików.
2. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem Strony internetowej wymaga akceptacji plików
cookies przez przeglądarkę Klienta.
3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu
Strony internetowej spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub
niekompatybilnością Strony internetowej z infrastrukturą techniczną Klienta.
4. Sprzedawcy przysługuje prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Strony
internetowej, niezbędnej dla planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz
oprogramowania Strony internetowej. W przypadku planowanej przerwy technicznej Klienci
zostaną o tym wyraźnie poinformowani na Stronie internetowej.
§4
Zasady składania Zamówienia
W celu złożenia Zamówienia należy:
1. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Pobierz”.
2. W Formularzu zamówienia wpisać swój adres e-mail.
3. Zapoznać się i akceptować warunki Regulaminu.
4. Nacisnąć przycisk „Kup teraz”.
5. Potwierdzić Zamówienie dokonując płatności poprzez Operatora płatności.
Z chwilą dokonania płatności Umowę między Sprzedawcą a Klientem uważa się za zawartą.
Po skutecznym dokonaniu płatności, Klient zostanie przeniesiony na stronę, z której będzie mógł
pobrać Produkt.
§5
Oferowane metody dostawy oraz płatności
1. Klient korzysta w przypadku Produktów cyfrowych z metody dostawy drogą elektroniczną.
2. Klient dokonuje płatności elektronicznej poprzez Operatora płatności.
§6
Reklamacje
1. Z uwagi na charakter sprzedawanych Produktów oferowanych za pośrednictwem Strony
internetowej informujemy, iż zakup jest ostateczny i nie przysługuje do niego prawo zwrotu
środków chyba, że Produkty cyfrowe są wadliwe. Produkt wadliwy to taki, którego treść, bądź
grafika jest nieczytelna lub zniekształcona.
Jeśli uważasz, że masz prawo do otrzymania zwrotu środków, prześlij swoją prośbę wraz z
uzasadnieniem na adres: kontakt@teatrskrzat.eu .
§7
Postanowienia końcowe
1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu Internetowego jest każdorazowe zapoznanie się z
niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Konsument akceptuje treść
Regulaminu.
2. Wszystkie ceny zawarte na Stronie internetowej są wyrażone w polskich złotych i są cenami
brutto.
3. Umowy zawierane przez Stronę internetową są w języku polskim.
4. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej, na
adres: kontakt@teatrskrzat.eu .
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na Stronie internetowej.
6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn
tj.: zmiany przepisów prawa, zmiany przepisów płatności i dostaw, w zakresie, w jakim te
zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie
z dniem ich publikacji na Stronie.
7. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą
w dacie zawarcia Umowy.
8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o
świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta oraz ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych.
Data publikacji Regulaminu: 25.06.2021r.