Polityka prywatności i plików cookies
Strony internetowej oraz Sprzedaży usług i produktów
za pośrednictwem Strony internetowej: teatrskrzat.eu
Informacje ogólne:
Niniejsza Polityka cookies (zwana dalej „Polityka cookies”) strony: www.teatrskrzat.eu , zwanej dalej Stroną
internetową, określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w
związku z korzystaniem przez nich z usług i produktów oferowanych na Stronie internetowej. Określa także
rodzaj, zakres, sposoby korzystania z cookies oraz prawa i obowiązki Użytkownika.
§1
Definicje
Na potrzeby niniejszej polityki prywatności przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
1. Administrator – Sebastian Oberc prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Impresariat
Artystyczny „Skrzat”, pod adresem Lednica Górna 329, 32-020 Wieliczka, NIP: 6861204753, REGON:
384726073, zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej
2. Strona internetowa – strona dostępna pod adresem: www.teatrskrzat.eu
3. Sprzedaż usług i produktów za pośrednictwem Strony internetowej – usługi i produkty online
dostępne pod adresem: www.teatrskrzat.eu
4. Użytkownik – każdy podmiot, który przegląda zawartość strony Sprzedaż usług i produktów za
pośrednictwem Strony internetowej
5. Formularz – miejsce na Stronie internetowej, które umożliwia wprowadzenie danych osobowych
przez Użytkownika, we wskazanym w nim celu np. wysyłki Newslettera, czy złożenia zamówienia
6. Newsletter – bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz
Użytkownika poprzez przesyłanie listów elektronicznych, za pośrednictwem których Administrator
informuje o wydarzeniach, usługach, produktach i innych elementach istotnych z punktu widzenia
Administratora i/lub w celu realizacji prawnie uzasadnionego celu Administratora, którym jest
marketing bezpośredni.
7. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
§2
Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu RODO jest Administrator.
2. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą Formularzy
dostępnych na Stronie internetowej, w szczególności Formularza zamówienia i Formularza zapisu na
newsletter.
3. Dane Osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz
w przypadkach, w których Administrator jest upoważniony do przetwarzania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
4. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza zamówienia
przetwarzane są w celu wykonania umowy sprzedaży zawieranej na odległość za pośrednictwem
strony: www.teatrskrzat.eu . Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale
niezbędne, by Użytkownik mógł zawrzeć umowę sprzedaży z Administratorem.
5. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza zapisu na
newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera. Podanie danych
osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, aby Użytkownik mógł zapisać się na
newsletter. Przetwarzanie danych odbywa się tylko i wyłącznie za zgodą Użytkownika, którą
Użytkownik może wyrazić w formularzu zapisu na newsletter.
6. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
7. Dane osobowe gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem przez
osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się zgodnie oraz na warunkach
określonych szczegółowo w:
7.1. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
7.2. Ustawie z dnia 18 lipca 2002r. o świadczenie usług drogą elektroniczną.
8. Użytkownikowi przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w §2 pkt.7, w tym
w szczególności:
8.1. prawo dostępu do danych
8.2. prawo do poprawienia danych
8.3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych
8.4. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
8.5. prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym)
§3
Gromadzone informacje
1. Podczas korzystania przez Użytkownika ze Strony internetowej automatycznie zbierane są dane
dotyczące Użytkownika. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ
systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies oraz system Google Analytics, a
także mogą być zapisywane w logach serwera.
2. Pliki cookies to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia (laptop, smart fon, tablet)
Użytkownika podczas przeglądania Strony internetowej. Pliki cookies zapamiętują preferencje
Użytkownika, co umożliwia podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników
wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji oraz śledzenie preferencji Użytkownika.
3. Użytkownika może zrezygnować z cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez
siebie przeglądarce stron www. W takiej sytuacji korzystanie ze Strony internetowej przez
Użytkownika może być utrudnione.
4. Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez Administratora na jego
urządzeniu Użytkownik wyraża za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu
Użytkownika.
5. Użytkownik może usunąć istniejące pliki cookies z urządzenia, korzystając z odpowiednich funkcji
przeglądarki internetowej.
6. Korzystanie ze Strony internetowej wiąże się z przesłaniem zapytań do serwera, na którym
przechowywana jest Strona internetowa. Każde takie zapytanie zapisywane jest w logach serwera. Logi
obejmują m.in.: adres IP Użytkownika, datę i czas logowania do serwera, informacje o używanej
przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.
7. Dane zapisane w logach serwera nie są łączone w żaden sposób z konkretnymi podmiotami
korzystającymi ze Strony internetowej i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu
identyfikacji Użytkownika. Logi serwera służą do administrowania Strony internetowej, a ich zawartość
nie jest ujawniania nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwera.
§4
Cel wykorzystania danych
Dane podane przez Użytkownika lub zbierane automatycznie Administrator wykorzystuje w celu:
1. Prawidłowego funkcjonowania, konfiguracji, bezpieczeństwa Strony internetowej,
2. Monitorowania stanu sesji,
3. Dostosowania wyświetlanych informacji do preferencji użytkownika lub analiz, badań i audytu
wyświetleń Strony internetowej,
4. Realizacji umów zawartych za pomocą Strony internetowej (realizacji zamówień złożonych na stronach
Sprzedaży usług i produktów za pośrednictwem Strony internetowej),
5. A także w celach statystycznych i marketingowych.
§5
Postanowienia końcowe
1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności.
2. Każdego Użytkownika Strony internetowej obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności.
3. W niniejszym dokumencie mogą nastąpić zmiany, na które może wpłynąć rozwój technologii
internetowej, zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszej Strony
internetowej. Wszelkie zmiany będą komunikowane Użytkownikom niezwłocznie i w sposób widoczny
i zrozumiały.
4. Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące Polityki Prywatności i plików cookies prosimy kierować na adres:
kontakt@teatrskrzat.eu